Õpetajate streik

Kiviõli I Keskkooli õpetajad esitasid Lüganuse Vallavalitsusele pöördumise.

Lüganuse vallavalitsuse liikmetele

Lüganuse vallavalitsus

Ametlik pöördumine                                                                                                 30.12.2019

5.12.2019 vallavalitsuse istungil otsustati Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu ametist vabastada. Õpetajad ja hoolekogu on  vallale esitanud kindla nõudmise Heidi Uustalu direktori ametisse ennistamiseks. Oleme pidanud läbirääkimisi nii vallavalitsuse, hariduskomisjoni kui ka volikogu eestseisusega, kuid meie nõudmine on jäänud täitmata.

28.12.2019 toimunud rahvakoosolekul ei jõutud samuti lahenduseni. Vallavanem Viktor Rauami sõnul plaanitakse otsuse tagasipööramist kaaluda jaanuari lõpuni. Leiame, et see on liiga pikk aeg ja otsus võiks tulla kiiremini.

Käesolevaga edastame vallavalitsusele Kiviõli I Keskkooli õpetajate streigiteate: kui 13. jaanuariks ei ole õpetajate poolset nõudmist täietud ega ennistatud Heidi Uustalu direktori ametikohale, alustame streiki 13.01.2020, mis kestab kuni meie nõudmise täitmiseni. Streigi toimumise ajal organiseerib kooli tööd kooli pidaja.

Streigile eelneva kahe nädala jooksul oleme valmis läbirääkimisteks, et leida lahendus meie nõudmise täitmiseks.

Alla kirjutanud

Kiviõli I Keskkooli õpetajad

Mariliis Randmer
Anu Vau
Helena Paist
Tiina Kilumets
Kristi Markov
Liina Kivisaar
Ülle Mähküll
Karmen Tõnnisson
Merili Keba
Kaido Ratas-Pähnapuu
Riina Saare
Aili Rohtla
Ülle Lipp
Nelli Tamme
Janar Sarapu
Jaanika Merirand
Galina Kazban
Vilje Malva
Priit Sternhof
Külli Lahtmaa
Anu Erik
Kaire Sulp
Pille Kekki
Tiina Heinla
Valentina Anger
Anneli Goldberg
Keitlyn Tommula
Jaana Kotova
Caspar Sild
Malle Lepp
Marietta Alliksaar
Kristiine Meister
Toomas Vernik
Anastassia Undusk
Alena Fedotova
Iti-Jantra Metsamaa
Indrek Nägelik
Sander Tuul
Siim Lill
Rauno Alliksaar
Lembit Alamets
Merje Niit

Lüganuse vallavalitsus vastas oma pöördumisega

Kiviõli I Keskkooli õpetajad

Vastus pöördumisele

Lugupeetud Anu Vau

Edastasite 30.12.2019 enda ja mitme Kiviõli I Keskkooli õpetaja nimel Lüganuse Vallavalitsusele kirja, milles teavitate vallavalitust, et “kui 13. jaanuariks ei ole õpetajate poolset nõudmist täietud ega ennistatud Heidi Uustalu direktori ametikohale, alustame streiki 13.01.2020, mis kestab kuni meie nõudmise täitmiseni.” Streigiteate kaaskirjas teete ettepaneku kohtuda aruteluks 6. jaanuaril kell 16.00 Kiviõli I Keskkooli õppealajuhataja kabinetis, kus osaleks õpetajate esindajad ja Heidi Uustalu. Olen valmis veelkord teiega kohtuma, et arutada nii uue direktori leidmise küsimust kui ka kooli arengut. Ma palun meie kohtumisele mitte kaasata Heidi Uustalu, kellel on suur valik õiguslikke võimalusi oma töölt vabastamise vaidlustamiseks ning ükski nendest ei seostu meie oodatava kohtumise aruteluga. Heidi Uustaluga kohtumine on planeeritud eraldi. Kohtumise aja (eeldatavalt kas 07.01 või 08.01) lepime kokku eraldi ning kohtumine leiab aset neutraalsel pinnal, mitte koolimaja ja mitte ka vallamajas. Lüganuse vallavalitsus toetab teie õigust väljendada oma sõnavabadust ja toetust oma endisele kolleegile, kuid juhin tähelepanu kooli direktor valitakse kooli pidaja, mitte töökollektiivi poolt. Kuivõrd kõnealust vaidlust saab lahendada ainult tööandja ja konkreetse töötaja vahel ja arvestades seni toimunud ühiseid arutelusid leian, et peaksime valima läbirääkimiste vormi, mis aitaks kaasa pingete leevendamisele. Lüganuse vallavalitsus mõistab, et Kiviõli I Keskkooli koolipere austab ja toetab oma endist direktorit Heidi Uustalut, kuid see ei õigusta õpetajate poolt oma töölepinguliste kohustuste kollektiivset täitmata jätmist, õppeprogrammi läbimise takistamist õpetajate poolt või muude ebaseaduslike sammude tegemist. Heidi Uustalu töölt vabastamisel ei ilmne nõuet, mida saaks kaitsta streigiõigusega. Streik, mille kavandamisest te oma kirjas teatate, on ebaseaduslik, sest puudub seadusest tulenev alus ning streigi korraldamisel ei ilmne õigusaktides sätestatud korra järgimist. Streigiõigus on sätestatud Põhiseaduse § 29 lõikes 5, mille järgi võivad töötajate ühingud ja liidud seista oma õiguste ja seaduslike huvide eest vahenditega, mida seadus ei keela. Seega on põhiseaduse kaitse all töötajate streigid osas, milles nende eesmärgiks on otseselt või kaudselt töötajate oma õiguste ja huvide kaitse. Oma õiguste ja huvide kaitseks on töötajatel põhiseaduse järgi sisuliselt lubatud töötamise katkestamise näol avaldada tööandjale majanduslikku survet ja sedakaudu mõjutada tööandjat täitma nende vahel sõlmitud lepingut või nõustuma enda väljapakutud töötingimustega. Sreigiõigust reguleerib täpsemini kollektiivse töötüli lahendamise seadus (KTTLS). Nõudmised, mida streigiga kaitsta saab, peavad puudutama streikivate isikute suhtes kohaldatavaid töötingimusi. Seadus ei luba töötajatel streigiga survestades nõuda tööandjalt neile meelepäraste personaliotsuste tegemist või asuda kohtu asemel õigust mõistma. KTTLS § 2 lg 1 kohaselt on kollektiivne töötüli lahkarvamus tööandja või tööandjate ühingu või liidu ja töötajate või töötajate ühingu või liidu vahel, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel. KTTLS § 2 lg 2 sätestab, et streik on töökatkestus, mis toimub töötajate või töötajate ühingu või liidu algatusel, saavutamaks tööandjalt või tööandjate ühingult või liidult järeleandmisi seaduslikes tööalastes nõudmistes. Antud juhul on Kiviõli I Keskkooli õpetajad teatanud streigi korraldamisest, et nõuda töölt vabastatud direktori tööle ennistamist. Seega ei ole plaanitud ühissurvestamise eesmärgiks mitte streikijate suhtes kohaldatavate töötingimuste parandamine vaid tööandja survestamine Heidi Uustalu töölepingu ülesütlemisavalduse tühistamiseks. Euroopa Sotsiaalharta, Põhiseadus ega KTTLS ei anna õigust sellisel põhjusel töö tegemisest keelduda. Vastavalt töölepingu seadusele ja töövaidluste lahendamise seadusele lahendab vaidlusi töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguspärasuse üle kohus või töövaidluskomisjon. Antud juhul saab olla tegemist individuaalse töövaidlusega Heidi Uustalu ning tema tööandja vahel ning ainult töövaidlusorganil või kohtul on pädevus otsustada, kas töölepingu ülesütlemine oli õiguspärane, proportsionaalne või mitte. KTTLS § 22 lg 1 kohaselt on streik, mille eesmärgiks on kohtu tegevuse mõjutamine, ebaseaduslik. Vallavalitsusele kui tööandjale jääb arusaamatuks ka kavandatava streigi korralduslik külg. Teie poolt saadetud teatest ei ilmne, kes ja kuidas on valitud streiki korraldavate Kiviõli I Keskkooli õpetajate esindajaks (KTTLS § 3 lg 2) või kas ja kes on valitud streigijuhiks nagu nõuab KTTLS § 16 lg 1. Teiseks ei ole meile tutvustatud KTTLS § 14 lg 1 järgi nõutavat otsust streigi korraldamise kohta. Lisaks ei ole streigiteate puhul järgitud KTTLS § 15 lg-ga 1 kehtestatud kirjaliku vormi nõuet, teade on allkirjastamata. Läbimata on ka kohustuslikud lepitusprotseduurid, kuivõrd seaduse kohaselt tekib õigus korraldada töötüli lahendamiseks streik üksnes siis, kui töörahukohustus ei kehti, kui ettenähtud lepitusprotseduurid on leppimist saavutamata täidetud või ei peeta saavutatud kokkuleppest kinni. Vastavalt KTTLS § 22 lg 3 on streik, mille väljakuulutamisel või korraldamisel on rikutud KTTLS-iga kehtestatud korda, ebaseaduslik. Leian, et meie vahel tekkinud pingeid on võimalik lahendada ka rahulike läbirääkimiste teel. Kui me ei peaks teie poolt pakutud kohtumisel lahenduseni jõudma, teen ettepaneku kaaluda erapooletu lepitaja kaasamist, keda usaldavad õpetajad kui ka vallavalitsus.

Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt)

Viktor Rauam vallavanem

Selliste kirjade valguses tuli ka mul esimest korda elus lugeda seadust nimega “Kollektiivse töötüli lahendamise seadus” ning kahjuks pean tunnistama, et seadus tõepoolest ei anna õigust õpetajatel lihtsalt streiki alustada vaid läbitud peab olema lepitusprotseduur. Seni on toimunud ainult omavahelised läbirääkimised ilma lepitaja osavõtuta.
Küll aga pean jääma eriarvamusele selles suhtes, et Vallavalitsus pakub igakülgset tuge. Õpetajate streik on teada olnud juba päris pikka aega ning ka 28. detsembri kokkusaamisel hoiatasid õpetajad, et kui kokkuleppet ei saavutata, siis hakatakse streikima. Ühelegi vallavalitsuse või volikogu liikmele ei saanud see üllatusena tulla ning keegi ei maininud ka poole sõnaga, et tegelikult te ei saa ka streikima hakata (huvitaval kombel ei teinud seda ka riiklik lepitaja kes oli sellel koosolekul kohal).