Pöördumine

Rahandusministeerium Haridus- ja Teadusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn Munga 18, 50088 Tartu
info@rahandusministeerium.ee hm@hm.ee

Avaldaja Kalle Kekki

Avaldus

Pöördun Teie poole palvega peatada Lüganuse Vallavalituse ja Volikogu poolt juhitav Kiviõli I Keskkooli kogu koolipere töökius.
Kiviõli I Keskkoolis toimub midagi eriskummalist. Lapsevanem, Lüganuse Vallavolikogu liige, püüab saavutada oma rahulolu läbi kooli direktori ja kui direktor tema tahte järgi ei toimi, siis vallandame direktori. Kaasa on läinud volikogu liikmed sellega samas saavad nad aru , et see ei peaks nii olema, kuid kardetakse koalitsiooni lagunemist ja sellega võimu kaotust.
Teatavasti 1. septembrist 2023 läheb Kiviõli I Keskkool Riigikooliks, st Haridusministeeriumi alluvusse. Kooli on külastanud asjaosalised HTM ist ja nagu direktor on kooliperet informeerinud, siis üleminek toimub plaanipäraselt ning õppe ja kasvatustöö jätkub vastavalt õppekavale. Sellega on nagu kõik öeldud ja algas suvevaheaeg.
Olukorrast
Lüganuse Vallavolikogu liige Arno Strauch kasutab oma volikogu liikme mõjuvõimu isiklike asjade lahendamise leidmisel. Arno Strauch olles Lüganuse vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ja hariduse- ja noorsotöökomisjoni esimees (esitas avalduse 11.04.23 Lüganuse volikogu esimehele, Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe kohalt ära minemiseks ) kasutab oma mõjuvõimu ning nõuab õpetaja lahtilaskmist ja direktori vallandamist.
Volikogu liikme poeg õpib Kiviõli I Keskkooli 9 klassis vahejuhtum õpetajaga leidis aset 13.03.2023 aastal umbes kell 11.30. Koolis algas tund kui noored ei lahkunud õpilaste puhke toast, kui õpetaja Signe Viilop laskus R. S.-ga vestlusesse ja palus tal lahkuda tekkis nende vahel sõnavahetus. Vahejuhtumist on lapsevanem A.Strauch teavitanud kooli. Kooli direktor kuulas ära õpetaja ja lapse, tegi kohtumise nende vahel kus õpetaja tunnistab et tegi ebasobiva märkuse lapsele ja vabandas selle pärast nii lapse ees kui ja tööandja ees. Lapsevanem soovis samuti õpetajaga laua taha istuda, kooli direktor korraldas kohtumise kus viibisid mõlemad lapsevanemad, õpetaja ja direktor. Vestluse käigus vabandas õpetaja ka lapsevanemate ees ning põgusalt puudutati ka lapse käitumise küsimust, kuid lapsevanemad ei olnud vabandamisega rahul ja nõudsid direktorilt õpetaja lahtilaskmist. Kuna direktor oli teinud otsuse, et osapooltega on räägitud, juhtumit on analüüsitud ja õpetaja on ka vabandanud siis direktor ei näe põhjust õpetaja vallandada vaid kõikidel on antud juhtumist õppida. Lapsevanem ei jäänud antud situatsiooniga rahule ning pöördus Lüganuse Vallavanema poole kes on kooli pidaja.
Kiviõli I Keskkooli hoolekogu esimees ja hoolekogu leiab, et kooli direktor on konflikti lahendanud parimal viisil ja moel, õpetaja on saanud suulise hoiatuse.
Lapsevanem on Lüganuse Vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ,kes on tööandja Lüganuse Vallavanemale ( Vallavalitusele ). Lüganuse vallavanem tegi arupärimise Kiviõli I keskkooli direktorile juhtumi kohta ja sai vastuse. Lapsevanem nõudis vallavanemalt osapoolte kohtumist vallavalitsuses. 11.04.23 hommikul helistas ( saatis kirjaliku kutse e-postiga) vallavanem Marja-Liisa Veiser Kiviõli I Keskkooli direktorile Tiit Salvanile ja soovis samal päeval osapooled laua taha saada. Sama päeva kell 14.30 kogunesid vallavanema kabineti kooli direktor Tiit Salvan, õpetaja Signe Viilop, sotsiaalpedagoog Pille Kekki, vallavanem Marja-Liisa Veiser, abivallavanem Max Kaur ja lapsevanem/volikogu liige Arno Strauch. Enne koosoleku algust ütles Arno Strauch kooli direktorile, et mina veel teotasin sinu kandidatuuri sügisel direktoriks saamisel, see oli viga seda kuulid pealt kabinetis viibijad. Antud koosolekut juhatas vallavanem andes kõigile osapooltele võimaluse rääkida. Õpetaja Signe Viilop veelkord vabandas oma väljaütlemise eest lapsevanema ees, sotsiaalpedagoog kinnitas, et lapsel ei ole õpetaja Viilopi vastu midagi. Kui 1,5 tunni pärast vallavanem koosoleku kokku võttis ja püüdis osapooli lepitada siis lapsevanem teatas, et tema ei ole selle tulemusega rahul. Tema käest küsiti, et mis lahendus teda rahuldaks oli vastuseks õpetaja lahtilaskmine. Arno Strauch lubas asjaga edasi minna ning 12.04.23 saabus direktori ja vallavanem post kasti ka A.Strauci advokaadi kiri kus antakse teada, et juhul, kui olukorrale ei leita koolisiseselt mõistlikku lahendust, oleme sunnitud pöörduma Haridus- ja Teadusministeeriumi poole haldusjärelevalve menetluse algatamiseks.
Lapsevanem kasutab oma mõjuvõimupositsiooni volikogu liikmena. Isik nõuab direktorit õpetaja lahtilaskmist lisaks kaasab juhtumi lahendamiseks ka vallavanema kella tööandja ta. Lapsevanem ei ole koostööks valmis ja nõuab oma tahtmist ka vallavanem poolt läbiviidud kohtumisel.
On tekkinud olukord, kus Lüganuse Vallavolikogu liige kasutab enda mõjuvõimu (vallavanema ja valitsuseliikme kelles on abivallavanem ) huvide konflikti lahendamiseks, on toimingu tegemine millega luuakse eelis otsustajale ( Arno Strauch, kes saavutab selle või soovib saavutada seda, mida on soovinud otse direktorilt).
Peamised huvide konflikti valdkonda reguleerivad õigusaktid on korruptsioonivastane seadus (KVS), avaliku teenistuse seadus (ATS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS). Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist (OECD, 2005, asja olemuse kohta pikemalt vt OECD käsiraamatust „Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris“). Ametiisikul või tema lähedasel on isiklik huvi otsuses või toimingus, mida ta ise peab tegema või mida ta saab mõjutada.
Kohaliku volikogu liige, kes on tööandjaks vallavanemale, lahendab kooli sisest probleemi läbi vallavanema ja vallavalituse liikme, et saada endale soovitud lahendust, volikogu liige soovib õpetaja töölt vabastamist. Seda ta ei saavutanud, siis soovib direktori ametist vabastamist.
Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemisest see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead.
Volikogu liige kasutab oma ülemvõimu vallavalituse üle enda perele sobiva lahenduse leidmiseks.
Kooli hoolekogu esimees pöördus avaldusega Viru Ringkonnaprokuratuuri, kuid vastus oli, et puudub materiaalne huvitatus, altkäe maksu ei ole antud ja asja menetlusse ei võeta.
Käesolevaks ajaks on Õpetaja ajutine tööleping ( ukraina laste eesti keel) lõpetatud.
Kuid see olukord sellega ei lõppenud, kuna direktor ei lasknud õpetajat töölt lahti, siis asjast huvitatud isik algatas direktori töölt vabastamise kampaania, kasutades selleks volikogu liikme positsiooni.
Kuna kohtusse ei olnud võimalik minna, siis algatati Teenistuslik järelevalve punktis, mis on valla pädevuses ( töölepingud ).
Kooli direktor töötab alates 01.08.2022 , st tööle asumisel olid juba töölepingud uueks õppeaastaks 2022/2023 sõlmitud, välja arvatud nn ukraina laste eesti keele neli lepingut.
Kuna enamus töölepinguid on sõlmitud enne direktori tööle asumist, siis tuleb anda aeg lepingute korrastamiseks. Hoiatuses on märgitud, kui tuleb teine hoiatus, siis lastakse lahti.
30.06.23 algatati teine Teenistuslik järelevalve menetlus, dokumentide kontroll peaks lõppema 06.07.23
Lüganuse vallal puudub Teenistusliku järelevalve läbiviimise kord.
Kas tõesti oleme jõudnus sellisse Eesti Vabariiki kus üks kohalik poliitik teeb enda ego rahuldamiseks seda mida ise tahab.
Koolipidaja Lüganuse Vallavalitus ei ole aastaid kooli vastu huvi tundnud, ega mingit kontrolli teinud.
Palun ministeeriumil algatada Järelevalve Lüganuse Vallavalitsuse 24.04.2023 korralduse nr 246 ja samuti 30.06.23 korraldus nr 379 mõlemal sama teema „Teenistusliku järelevalve teostamine Kiviõli I Keskkoolis” ja eksperdi Marge Lepik pädevuse vastavust nimetatud kontrolli läbiviimisel.
Palun peatage laus lollus !

Lugupidamisega
Kalle Kekki
Esitatud avaldus ei ole üksikisiku pöördumine
Arutatud on seda Kiviõli I Keskkooli õpetajate, õpilaste,
ettevõtjate, lapsevanemate, MTÜ de , kogukonnakooli eest seisjate nimel

Lüganuse vald Facebookis

Lüganuse Vallavalitsusele ja vallavolikogule läks teele alljärgnev kiri:

Lüganuse valla kodulehel ei ole ühtegi viidet sellele, et vald omaks sotsiaalmeedias infokanaleid, kuid Facebookis on olemas lehekülg aadressil https://www.facebook.com/lyganuse.ee millel kajastatakse Lüganuse valla nime all valla tegemisi. Julgen arvata, et tegemist on siiski Lüganuse valla ametliku kanaliga ja kui ei ole, siis on tegemist identiteedi vargusega ning palun meetmed kasutusele võtta, sest leht tutvustab ennast kui riigiasutust.
Eeldades, et vald kontrollib seda lehte, soovin teada saada, mis alustel on blokeeritud minu kui vallakodaniku konto ligipääs lehele? Minu konto on nime all https://www.facebook.com/uljam ning kui ma nõudsin lehel Lüganuse valla nime alt postitanud isikult oma tuvastamist, siis minu kasutaja ligipääs lehele blokeeriti. Palun taastada minu ligipääs lehele, sest minu hinnangul on antud piirang Põhiseadusvastane.
Kas vallavalitsuse arvates on vallakodanikule ligipääsu piiramine informatsioonile õige? Mida on plaanis vallavalitsusel ette võtta, et taastada olukord, kus infole ligipääs ning arvamuse avaldamine oleks igaühe õigus ning ei sõltuks lehe haldaja suvast? Kes kontrollib Lüganuse valla sotsiaalmeedia tegevusi, et need ei oleks kallutatud vaid annaksid edasi objektiivset informatsiooni valla tegemiste kohta ning valla elanikud saaksid kaasa rääkida nagu demokraatlikus ühiskonnas kohane?

Antud kiri on saadetud teabenõudena Lüganuse Vallavalitsusele täitmiseks ning infoks Lüganuse volikogu liikmetele, kes võiksid olukorra oma kontrolli alla võtta ning lõpetada ära sotsiaalmeedia tsenseerimine kus valla elanikud ei saa oma arvamust väljendada, sest Vallavalitsusele see ei meeldi kui nende tegevusi kritiseeritakse.

Uljam Teuli

Tegelikult olen mina kõige ilusam ilma peal!

Lüganuse Vallavalitsus on juba aastaid proovinud oma koolivõrku reformida, kuid ebaõnnestunult, sest kohalik kogukond arvab, et nende kool on kõige olulisem. Nii kasutas erakond Isamaa ära hetke kui nende inimene oli nii Haridusministeeriumis puldis kui ka valda juhtimas ning andis kolm kooli neljast riigile ära. Nüüd ei kaota nad populaarsust kui riik otsustab mõne kooli kinni panna ning raha jääb ka üle, et tegeleda nende asjadega mis kasvatavad populaarsust, mitte ei vähenda.
Nagu ikka, põrsast kotis ei osteta ning tehti väikene inventuur. Ma ei tea, kes on Facebooki veebilehe Lüganuse vallast_ausalt ja avameelselt haldur, kuid tõenäoliselt keegi praegusest vallavalitsusest, sest üles on riputatud Kiviõli I Keskkooli teenistusliku järelvalve õiend. Dokumendiregistrist võib selle leida samuti koos Vallavalituse korraldusega asjad korda teha. Täiesti õigustatud on küsimus, et kus on Vene kooli ja Lüganuse kooli kokkuvõtted ning miks neid pole niimoodi eksponeeritud? Kas äkki võib põhjus olla selles, et Kiviõli I Keskkool on vallavanemale ikka veel pinnuks silmas, sest trampisid 2019. aastal vallavalitsuse ukse eest tema pildi peal?

Kokkuvõte on pikk ja igav lugemine, kuid olulisena on seal välja toodud see, et probleemid on kestnud aastaid. Kui nüüd mõelda sellele, et viimase kolme aasta jooksul on koolis olnud ametis kolm direktorit, siis äkki on probleem hoopis koolipidajas?

Lüganuse vald jääb 1. septembrist pidama ainult ühte kooli – Maidla Kooli. Kuna probleem pidi olema Kiviõli I Keskkoolis, mitte koolipidajas, siis on huvitav võrrelda Haridussilma andmete läbi neid kahte kooli, sest just seda lehte on kasutatud väga palju kokkuvõtete tegemisel.

Maidlast maailma igatahes keskharidust omandama enam väga ei minda. Äkki õpivad siis mingi ameti?

Kutsehariduse omamine on ka langustrendis. Seega võib väita, et kooli inimeste haridustee lõpeb Maidla Kooli lõpetamisega. Oleks see vaid nii. Isegi põhikoolist väljalangemine on kõvasti üle keskmise:

Nii et neid graafikuid võrreldes ei saa öelda, et probleem oleks ainult ühel Lüganuse valla koolil või järjest kolmes Kiviõli I Keskkooli direktoril – viga on vallas endas kes lihtsalt ei saa oma tööga hakkama ja veeretab selle teiste kaela. Muidugi ei ole need graafikud täiuslikud, sest Maidla koolis ongi nii, et üks õpilane on 20-30 % tulemusest, kuid isegi sellises koolis kus igal õpilane saab õpetaja täieliku tähelepanu, on tase halvenem kui suuremas koolis. Kuidas seal siis õpetajatega on – kõik hästi?

Igatahes tänan valda, et ennast jälle pildile tõi, sest mulle tundub, et äkki vajaks valla tegevus ka veidi tähelepanu, sest mis võib olla lihtsam kui vigade otsimine. Näiteks vallas on palgalisel tööl avalike suhete spetsalist, kelle koolitamine spetsalistiks maksab enam kui 30 000 €, sest Heidi Uustalu skandaaliga seoses otsustati just sellise summa eest seda teenust sisse osta mitte oma töötajat koolitada. Hiljuti uurisin, et kas talle maksab vald palka või vallavanem isiklikult, sest vahepeal kippusid vallavanema tegevused kajastuma rohkem tema isiklikul FB lehel ning sealt oli siis viidatud Lüganuse valla Facebooki lehele. Tegemist oli ju ilmselgelt iseenda reklaamisega valla raha eest valla ametlikus sotsiaalmeedias.
Selle FB lehega seoses läheb kohe teabenõue teele, et kes seda haldab ning miks minu kasutaja jaoks blokeeriti lehele ligipääs pärast seda kui ma nõudsin, et küsimustele vastaja tuvastaks ennast mitte ei jääks anonüümseks ja ei peidaks ennast Lüganuse valla nime taha!
Igatahes ei ole Lüganuse Vallavalitsus kõige ilusam ilma peal, lihtsalt nende puuduseid ei ole keegi veel välja toonud. Äkki oleks aeg? Kiri postkasti uljam@teuli.net kui on probleeme mis vajavad lahendamist ning toome need välja allikaid avalikustamata.