Pöördumine

Rahandusministeerium Haridus- ja Teadusministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn Munga 18, 50088 Tartu
info@rahandusministeerium.ee hm@hm.ee

Avaldaja Kalle Kekki

Avaldus

Pöördun Teie poole palvega peatada Lüganuse Vallavalituse ja Volikogu poolt juhitav Kiviõli I Keskkooli kogu koolipere töökius.
Kiviõli I Keskkoolis toimub midagi eriskummalist. Lapsevanem, Lüganuse Vallavolikogu liige, püüab saavutada oma rahulolu läbi kooli direktori ja kui direktor tema tahte järgi ei toimi, siis vallandame direktori. Kaasa on läinud volikogu liikmed sellega samas saavad nad aru , et see ei peaks nii olema, kuid kardetakse koalitsiooni lagunemist ja sellega võimu kaotust.
Teatavasti 1. septembrist 2023 läheb Kiviõli I Keskkool Riigikooliks, st Haridusministeeriumi alluvusse. Kooli on külastanud asjaosalised HTM ist ja nagu direktor on kooliperet informeerinud, siis üleminek toimub plaanipäraselt ning õppe ja kasvatustöö jätkub vastavalt õppekavale. Sellega on nagu kõik öeldud ja algas suvevaheaeg.
Olukorrast
Lüganuse Vallavolikogu liige Arno Strauch kasutab oma volikogu liikme mõjuvõimu isiklike asjade lahendamise leidmisel. Arno Strauch olles Lüganuse vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ja hariduse- ja noorsotöökomisjoni esimees (esitas avalduse 11.04.23 Lüganuse volikogu esimehele, Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe kohalt ära minemiseks ) kasutab oma mõjuvõimu ning nõuab õpetaja lahtilaskmist ja direktori vallandamist.
Volikogu liikme poeg õpib Kiviõli I Keskkooli 9 klassis vahejuhtum õpetajaga leidis aset 13.03.2023 aastal umbes kell 11.30. Koolis algas tund kui noored ei lahkunud õpilaste puhke toast, kui õpetaja Signe Viilop laskus R. S.-ga vestlusesse ja palus tal lahkuda tekkis nende vahel sõnavahetus. Vahejuhtumist on lapsevanem A.Strauch teavitanud kooli. Kooli direktor kuulas ära õpetaja ja lapse, tegi kohtumise nende vahel kus õpetaja tunnistab et tegi ebasobiva märkuse lapsele ja vabandas selle pärast nii lapse ees kui ja tööandja ees. Lapsevanem soovis samuti õpetajaga laua taha istuda, kooli direktor korraldas kohtumise kus viibisid mõlemad lapsevanemad, õpetaja ja direktor. Vestluse käigus vabandas õpetaja ka lapsevanemate ees ning põgusalt puudutati ka lapse käitumise küsimust, kuid lapsevanemad ei olnud vabandamisega rahul ja nõudsid direktorilt õpetaja lahtilaskmist. Kuna direktor oli teinud otsuse, et osapooltega on räägitud, juhtumit on analüüsitud ja õpetaja on ka vabandanud siis direktor ei näe põhjust õpetaja vallandada vaid kõikidel on antud juhtumist õppida. Lapsevanem ei jäänud antud situatsiooniga rahule ning pöördus Lüganuse Vallavanema poole kes on kooli pidaja.
Kiviõli I Keskkooli hoolekogu esimees ja hoolekogu leiab, et kooli direktor on konflikti lahendanud parimal viisil ja moel, õpetaja on saanud suulise hoiatuse.
Lapsevanem on Lüganuse Vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees ,kes on tööandja Lüganuse Vallavanemale ( Vallavalitusele ). Lüganuse vallavanem tegi arupärimise Kiviõli I keskkooli direktorile juhtumi kohta ja sai vastuse. Lapsevanem nõudis vallavanemalt osapoolte kohtumist vallavalitsuses. 11.04.23 hommikul helistas ( saatis kirjaliku kutse e-postiga) vallavanem Marja-Liisa Veiser Kiviõli I Keskkooli direktorile Tiit Salvanile ja soovis samal päeval osapooled laua taha saada. Sama päeva kell 14.30 kogunesid vallavanema kabineti kooli direktor Tiit Salvan, õpetaja Signe Viilop, sotsiaalpedagoog Pille Kekki, vallavanem Marja-Liisa Veiser, abivallavanem Max Kaur ja lapsevanem/volikogu liige Arno Strauch. Enne koosoleku algust ütles Arno Strauch kooli direktorile, et mina veel teotasin sinu kandidatuuri sügisel direktoriks saamisel, see oli viga seda kuulid pealt kabinetis viibijad. Antud koosolekut juhatas vallavanem andes kõigile osapooltele võimaluse rääkida. Õpetaja Signe Viilop veelkord vabandas oma väljaütlemise eest lapsevanema ees, sotsiaalpedagoog kinnitas, et lapsel ei ole õpetaja Viilopi vastu midagi. Kui 1,5 tunni pärast vallavanem koosoleku kokku võttis ja püüdis osapooli lepitada siis lapsevanem teatas, et tema ei ole selle tulemusega rahul. Tema käest küsiti, et mis lahendus teda rahuldaks oli vastuseks õpetaja lahtilaskmine. Arno Strauch lubas asjaga edasi minna ning 12.04.23 saabus direktori ja vallavanem post kasti ka A.Strauci advokaadi kiri kus antakse teada, et juhul, kui olukorrale ei leita koolisiseselt mõistlikku lahendust, oleme sunnitud pöörduma Haridus- ja Teadusministeeriumi poole haldusjärelevalve menetluse algatamiseks.
Lapsevanem kasutab oma mõjuvõimupositsiooni volikogu liikmena. Isik nõuab direktorit õpetaja lahtilaskmist lisaks kaasab juhtumi lahendamiseks ka vallavanema kella tööandja ta. Lapsevanem ei ole koostööks valmis ja nõuab oma tahtmist ka vallavanem poolt läbiviidud kohtumisel.
On tekkinud olukord, kus Lüganuse Vallavolikogu liige kasutab enda mõjuvõimu (vallavanema ja valitsuseliikme kelles on abivallavanem ) huvide konflikti lahendamiseks, on toimingu tegemine millega luuakse eelis otsustajale ( Arno Strauch, kes saavutab selle või soovib saavutada seda, mida on soovinud otse direktorilt).
Peamised huvide konflikti valdkonda reguleerivad õigusaktid on korruptsioonivastane seadus (KVS), avaliku teenistuse seadus (ATS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS). Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Huvide konflikt on ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist (OECD, 2005, asja olemuse kohta pikemalt vt OECD käsiraamatust „Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris“). Ametiisikul või tema lähedasel on isiklik huvi otsuses või toimingus, mida ta ise peab tegema või mida ta saab mõjutada.
Kohaliku volikogu liige, kes on tööandjaks vallavanemale, lahendab kooli sisest probleemi läbi vallavanema ja vallavalituse liikme, et saada endale soovitud lahendust, volikogu liige soovib õpetaja töölt vabastamist. Seda ta ei saavutanud, siis soovib direktori ametist vabastamist.
Mõjuvõimuga kauplemise puhul on tegemist altkäemaksu vormiga, ent kus hüve saajaks ei pruugi olla ametiisik. Tähtis on sotsiaalne või professionaalne positsioon: hüve saaja ei saa küll ise otsustada, kuid saab oma positsiooni tõttu otsustajat mõjutada.
Mõju kasutamist eristab mõjuvõimuga kauplemisest see, et mõjutaja ega ka keegi kolmas ei pruugi olla saanud mõjutamistegevuse eest meelehead.
Volikogu liige kasutab oma ülemvõimu vallavalituse üle enda perele sobiva lahenduse leidmiseks.
Kooli hoolekogu esimees pöördus avaldusega Viru Ringkonnaprokuratuuri, kuid vastus oli, et puudub materiaalne huvitatus, altkäe maksu ei ole antud ja asja menetlusse ei võeta.
Käesolevaks ajaks on Õpetaja ajutine tööleping ( ukraina laste eesti keel) lõpetatud.
Kuid see olukord sellega ei lõppenud, kuna direktor ei lasknud õpetajat töölt lahti, siis asjast huvitatud isik algatas direktori töölt vabastamise kampaania, kasutades selleks volikogu liikme positsiooni.
Kuna kohtusse ei olnud võimalik minna, siis algatati Teenistuslik järelevalve punktis, mis on valla pädevuses ( töölepingud ).
Kooli direktor töötab alates 01.08.2022 , st tööle asumisel olid juba töölepingud uueks õppeaastaks 2022/2023 sõlmitud, välja arvatud nn ukraina laste eesti keele neli lepingut.
Kuna enamus töölepinguid on sõlmitud enne direktori tööle asumist, siis tuleb anda aeg lepingute korrastamiseks. Hoiatuses on märgitud, kui tuleb teine hoiatus, siis lastakse lahti.
30.06.23 algatati teine Teenistuslik järelevalve menetlus, dokumentide kontroll peaks lõppema 06.07.23
Lüganuse vallal puudub Teenistusliku järelevalve läbiviimise kord.
Kas tõesti oleme jõudnus sellisse Eesti Vabariiki kus üks kohalik poliitik teeb enda ego rahuldamiseks seda mida ise tahab.
Koolipidaja Lüganuse Vallavalitus ei ole aastaid kooli vastu huvi tundnud, ega mingit kontrolli teinud.
Palun ministeeriumil algatada Järelevalve Lüganuse Vallavalitsuse 24.04.2023 korralduse nr 246 ja samuti 30.06.23 korraldus nr 379 mõlemal sama teema „Teenistusliku järelevalve teostamine Kiviõli I Keskkoolis” ja eksperdi Marge Lepik pädevuse vastavust nimetatud kontrolli läbiviimisel.
Palun peatage laus lollus !

Lugupidamisega
Kalle Kekki
Esitatud avaldus ei ole üksikisiku pöördumine
Arutatud on seda Kiviõli I Keskkooli õpetajate, õpilaste,
ettevõtjate, lapsevanemate, MTÜ de , kogukonnakooli eest seisjate nimel

2 Replies to “Pöördumine”

 1. Vastus kirjale:

  Lugupeetud Kalle Kekki

  Edastasite 05.07.2023 (kiri nr 9.5-1/23/3171) Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi HTM) avalduse sooviga algatada järelevalve Lüganuse valla tegevuse üle seoses väidetava töökiusuga Kiviõli 1. Keskkoolis.

  Toote kirjas välja kaks probleemi, millest üks on väidetavalt lapsevanemapoolne, kes on ühtlasi ka vallavolikogu aseesimees, mõjuvõimuga kauplemine ja surve avaldamine kooli direktorile õpetajaga töösuhte lõpetamiseks, samas nendite, et juhtumi kohta tehti avaldus Viru Ringkonnaprokuratuurile, kus tuvastati, et asjas puudub materiaalne huvitatus, altkäemaksu ei ole antud ja asja ei võetud menetlusse ning õpetajaga on töösuhe lõpetatud.

  Selgitame, et õpetajal, kellega töösuhe lõpetati, on õigus pöörduda töölepingu lõpetamise ja oma õiguste kaitsmiseks Töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Haridus- ja Teadusministeerium ei lahenda töölepingutega seotud vaidlusi.

  Teise probleemina toote kirjas välja, et kooli pidaja, Lüganuse vald, on asunud ründama kooli direktorit ja tema tegevust järelevalve käigus kontrollima.

  Igal kohalikul omavalitsusel, kelle haldusalas on haridusasutusi, on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 661 alusel õigus ja ka kohustus viia läbi teenistuslikku järelevalvet nii hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle, sinna alla kuuluvad ka järelevalved üksikküsimustes, nagu seda tehti Kiviõli 1. Keskkoolis, kus esimeses järelevalves hinnati õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioone ning konkursside korraldamist koolitöötajate värbamiseks 2022/2023. õppeaastal ning teises järelevalves, kus fookuses on konkursside korraldamine 2023 kevadel leidmaks koolitöötajaid 2023/2024. õppeaastaks.

  Teenistuslik järelevalve on õiguspärane ning aktsepteeritav viis õppeasutuse tegevuse kontrollimiseks.

  Haridus- ja Teadusministeerium on igakülgselt kaalunud kõiki käesoleva juhtumi asjaolusid ning kaalumise tulemusena leidnud, et käesolevas asjas puudub alus kontrollida Teie poolt toodud küsimusi järelevalves. Selgitame, et meie järelevalvepädevus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõikest 1, mille kohaselt teostab Haridus- ja Teadusministeerium haldusjärelevalvet koolide pidajate tegevuse õiguspärasuse üle eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. Kuna käesolevas asjas ei ole toodud välja probleeme põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavuse või neile võrdsetel alustel juurdepääsetavuse või õppe ja kasvatuse korraldamise ning selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse osas, siis ei näe me alust algatada järelevalvet Lüganuse valla üle.

  Juhime tähelepanu, et töökiusu puhul on võimalik pöörduda Töövaidluskomisjoni poole lepitusmenetluse algatamiseks vahendaja abiga. Täpsem info ti.ee.

  Lugupidavalt

  Ruth Elias
  peaekspert
  järelevalve valdkond
  Haridus- ja Teadusministeerium
  7350106
  ruth.elias@hm.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.