Kuidas vaidlustada hindeid?

Soovin teiega jagada ühte meie pere kogemust.

Meie 7. klassis õppiv laps sai õppeaines, mis toimub üks kord nädalas, esimesel trimestril hinneteks 4, 5, 5. Üks nendest viitest oli tärniga, ehk töö oli hiljem esitatud, ükski nendest hinnetest ei olnud e-koolis nö paks ehk arvestuslik hinne. Trimestri hindeks tuli kokku 4 ja samas õppeaines hindas õpetaja meie lapsel hoolsust hindega „rahuldav“. Kuna oleme abikaasaga mõlemad pedagoogid ja teame, kuidas kujuneb trimestri/veerandihinne ja ka hoolsuse ning käitumise hinne, tekitas selline trimestrihinne meis loomulikult küsimusi.

Esimese asjana sai pöördutud klassijuhataja poole. Seejärel aineõpetaja poole. Aineõpetaja selgitas, kuidas trimestrihinne kujunes ning tema üheks argumendiks oli, et kuna töö, mida ta hindas hindega „5“ oli esitatud tähtajast oluliselt hiljem, siis seda „viite“ ta EI ARVESTA „viiena“, sellepärast ka alandatud trimestrihinne. Meie ei olnud selle selgitusega rahul, sest kõik pedagoogid peaksid teadma – perioodihinne pannakse teadmiste hindamise põhjal, hilinenud tööd, lohakad vihikud jms on hoolsuse hinde teema.

Järgmine samm oli ametlik hinde vaidlustamine Maidla Kooli direktorile. Direktor tegutses väga kiiresti ja paari tunni pärast saime temalt vastuse. Oma vastuses direktor leidis, et õpetaja on toiminud õigesti.

Meie edasine käik oli helistada Haridusministeeriumisse ja pidada nõu HM juristiga, tegutsesime nii, nagu sealt soovitati.

Vastavalt juhistele saatsime kõik asjassepuutuvad paberid (avaldus, väljavõte e-koolist, aineõpetaja ja direktori vastused) Ida-Viru maavanemale ehk kooli üle järelvalvet teostavale asutusele. Vastuse saime 09.01.2015.

Maavanem oli seisukohal, et õpetaja alandas alusetult meie lapse I trimestri hinnet ja trimestrihinne parandatigi, ehk antud aines on nüüd e-koolis trimestrihindeks „5“.

Ja nüüd TÄHELEPANU! Oma kirjalikus vastuses meile kirjutas aineõpetaja, et ta ei hinnanud ainult meie last nii, sest: „Kolmel õpilasel on täpselt ühesugused jooksvad hinded“. Ma ei tea, kes on need ülejäänud kaks, aga lapsevanemana ma näen e-koolis perioodihinnete statistikat ja selle kohaselt on ainult ühel õpilasel hindeks „5“ ja ma tean, et see on minu lapse hinne. Seega on kaks õpilast, kellel on samamoodi alusetult alandatud veerandihinnet. Ehk siis lapsevanemad – vaadake üle 7. klassi need ained, mis on üks kord nädalas ja kui jooksvad hinded on 4, 5, 5 ja trimestrihinne 4, siis teadke, et see hinne on pandud alusetult.

Ja veel lapsevanematele – teadke seda, et lisaks kohustustele on lapsevanematel ka õigused. Kasutagem aktiivsemalt oma õigusi!

Tiina Heinla

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.